การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย


การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อให้การบริหารกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์การส่งเสริม สนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนรางวัลดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับรางวัลต้องเป็นนักวิจัย โดยเป็นชื่อแรกของผลงาน

2. ผลงานที่จะขอรับรางวัลให้ครอบคุมประเด็นดังต่อไปนี้

    2.1 ต้องตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิจัยโดยต้องเป็นบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติและนานาชาติ มาแล้วไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือจดทะเบียนนำเสนอจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารขอรับรางวัล

    2.2 ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับรางวัล

    2.3 ต้องเป็นผลงานท่ี่ผู้ขอรับรางวัลได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง

3. เงื่อนไขและอัตราการให้รางวัล

    3.1 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 อัตรารางวัล 1,000 บาท

    3.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR ฐานข้อมูล ISI หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 อัตรารางวัล 2,000 บาท

    3.3 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

        - รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ อัตรารางวัลละ 500 บาท

        - รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย อัตรารางวัล 1,000 บาท

        - รางวัลงานวิจัยดีเด่น อัตรารางวัลละ 1,500 บาท

    3.4 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

        - รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ อัตรารางวัลละ 1,000 บาท

        - รางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย อัตรารางวัล 1,500 บาท

        - รางวัลงานวิจัยดีเด่น อัตรารางวัลละ 2,000 บาท

4. ขั้นตอนและวิธีการขอรับรางวัล

นักวิจัยต้องเสนอขอรับรางวัลมายังส่วนราชการต้นสังกัด โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนประกอบการพิจารณามอบรางวัล ได้แก่

    4.1 ประวัตินักวิจัย ให้จัดส่งในรูปแบบเอกสารและอเล็กทรอนิกส์ไฟล์

    4.2 ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน

    4.3 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อมอยรางวัลในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย