รู้จักศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์วิจัย

1. ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์

1.1 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
1.2 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

2. ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม

2.1 พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม Innovation
2.2 เผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรม Innovation งานสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
2.3 นำงานวิจัยนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ใช้ประโยขน์ สร้างมูลค่า
2.4 บูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทุกภาคส่วนสู่เชิงพานิชย์
2.5 สร้างระบบกลไลคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

3. เป้าประสงค์

3.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
3.2 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้
3.3 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3.4 การบริการวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
3.5 เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

4.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4.2 จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
4.3 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้
4.4 จำนวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้นำไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
4.5 จำนวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา4.6 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึพอใจ
4.7 ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจ
4.8 จำนวนศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชา วิชาชีพ
4.9 จำนวนครั้งของผู้รับบริการ วิชาการวิชาชีพจากศูนยฺเฉพาะทาง
4.10 จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์