คู่มือบริหารงานวิจัย


คู่มือบริหารงานวิจัย

1. คู่มือการเขียนตำรา Download

2. คู่มือรายงานผลการวิจัย  Download

3. คู่มือการพัฒนาโจทย์งานวิจัย  Download

4. คู่มือการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Download

5. คู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  Download