<

แบบฟอร์มงานวิจัย


แหล่งทุนภายนอก

1.ขออนุญาตสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทแหล่งทุนภายนอก Download

2.แจ้งผลการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนภายนอก  Download

3.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย ประเภททุนภายนอก  Download

4.รายงานการสำเร็จกระบวนการวิจัย ประเภททุนภายนอก  Download

5.ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรฺ ว่าด้วย อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  Download

แหล่งทุนส่วนของราชการ

1. ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประเภททุนของส่วนราชการ Download

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย ประเภททุนของส่วนราชการ  Download

3.รายงานความสำเร็จกระบวนการวิจัย ประเภททุนของส่วนราชการ  Download

แหล่งทุนส่วนของมหาวิทยาลัย

1. ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประเภททุนของมหาวิทยาลัย Download

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย ประเภททุนของมหาวิทยาลัย  Download

3. รายงานความสำเร็จกระบวนการวิจัย ประเภททุนของมหาวิทยาลัย  Download

เอกสารอื่นๆ

1. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย Download

รูปแบบการเขียนบทความ

1. รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (Full Paper) Download

2. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) Download

3.Template Poster Download

4.Font THSarabun Download