ข้อมูลแหล่งเงินทุน
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประเภททุน

1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
2. ทุนวช.เพื่อพัฒนาประเทศ
3. ทุนบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 940-6501, (02) 561-2445

เว็บไซต์

www.nrct.go.th


2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)

ประเภททุน

ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย
2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400โทร (02) 278-8200

เว็บไซต์

www.trf.or.th


3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.)

ประเภททุน

1. ทุนวิจัย/การศึกษา
2. ทุนวิจัย Cluster and Program Management Office
3. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
4. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานีโทร (02) 564-7000

เว็บไซต์

www.nstda.or.th