อัตราการเก็บเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เพื่อให้การบริหารกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเก็บเงินจากงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งโครงการที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย โดยอัตราการเก็บเงินอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

1. กรณีเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ให้เก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 10
2. กรณีเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้เก็บเงินเข้ากองทุนร้อยละ 10