ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/svit.ac.th/svitcon2023