เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ม.อุบลฯ เชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 15
“Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์
จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย
สามารถสมัครและอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3e9W8Zd