เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขอเรียนเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอบทความวิจัย ในหัวข้อ "การจัดการภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู" "Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategies" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ seminarresearch.pkru.ac.th