เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" "RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE)
ON-SITE : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ON-LINE : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (FULL PAPER) จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
สามารถเข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2023/