เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี หัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio - Circular - Green Economy)" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และพบกับการปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th