เชิญชวนร่วมงานวิจัย


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบ Hybrid หัวข้อ “Silver Economy : A golden Opportunity For The Futrue เศรษฐกิจผู้สูงวัย : โอกาสทองของอนาคต” ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภายใต้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผู้สูงวัยต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th