เชิญชวนร่วมงานวิจัย


เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้เข้าร่วมอบรม : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป กลุ่มละ จำนวน 100 คน ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
- ลงทะเบียนออนไลน์ https://www.council-uast.com/conference2/register.php?rid=48
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2566 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุ่มละ 100 ที่นั่ง)