เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
(lournal of national Educational Testing and Assessment
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/.../JOURNALN.../issue/view/17541