เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
ร่วมกับสมาคม International Telecommunications Society (ITS) ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (The 16th ITS) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.its-asiapac.org/its2023