เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ประชาสัมพันธ์ วารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความด้านกฏหมาย และ กระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (TCI ฐานที่1 )

วารสารกระบวนการยุติธรรม ได้เสนอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี 2556
โดย TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
ให้วารสารกระบวนการยุติธรรมถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
วารสารกระบวนการยุติธรรมได้รับแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1
ในฐานข้อมูล TCI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ส่งบทความได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS