เชิญชวนร่วมงานวิจัย


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและวิชาทางการแพทย์แผนไทยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเวชบันทึกศิริราช

ฉบับพิเศษ กรกฏาคม - กันยายน 2565 เปิดรับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull