รางวัลและความภาคภูมิใจ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดี
ทีมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุน
โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในสถาบันการศึกษาระดับ Early Stage ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม