รางวัลและความภาคภูมิใจ


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
(ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 โครงการ