รางวัลและความภาคภูมิใจ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดี
กับรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือก โครงการแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
(Area-based Innovation for Community) ปี 2566 ทั้ง 3 โครงการ ดังนี้

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่เหลวผสมน้ำผึ้งชันโรงและสารสกัดสมุนไพรจากสวนสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเส้นบะหมี่จากผักผสมโปรไบโอติก

3.นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวยะกัง 2ล่องเรือชมบัวบางนราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความเข้มแข็ง และเพิ่มเศรษฐกิจฐานราก