รางวัลและความภาคภูมิใจ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์