ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 3 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.วสันต์ พลาศัย หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ
“การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําระดับพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส”
ประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผ่านระบบออนไลน์