ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


รศ.ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ติดตามเเละส่งต่อความห่วงใยของมหาวิทยาลัยฯ ต่อครัวเรือนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รวมถึงตรวจติดตามครัวเรือนจากฐาน TP MAP 20 ครัวเรือน จากหน่วยทุน บพท. ร่วมกับรองคณบดี อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เเละอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก นราธิวาส