ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันพฤหัสบดี ที่20 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมนำเสนอโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
โดย อว.ส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชั้น2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์