ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Deep South Incubation and Acceleration Program)
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
โดยครอบคลุมสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน และสาขาเศรษฐกิจการบริการและแบ่งบัน
โดยมีการฝึก Pitching เพื่อชิงทุนในการสนับสนุนการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม