ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมสร้างผู้ประกอบการจากนักศึกษาและบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์