ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สังกัด ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม

ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การประชุมคณะกรรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง
ครั้งที่1 ประจำเดือนมกราคม 2565
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส