ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมสรุปกิจกรรมโครงการ U2T

วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ 2564 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้ประเมินโครงการร่วมประชุม สรุปกิจกรรมโดยรวม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์