ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ

การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mhesi.go.th