ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ในงาน NRCT Open House 2022 (12-19 มิถุนายน 2565) ในรูปแบบ Onsite และ Onlineใน 8 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
4) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)😎 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)📍Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 (รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า งดรับ Walk in)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง https://openhouse2022.nrct.go.th
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : NRCTOfficial