ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565

โดยกำหนดแผนงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหาร ผลไม้ไทยและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2. ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มรายได้ประเทศ
3. ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
4. ด้านการยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming
5.. ด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
6. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์นี้
https://bit.ly/ARDA2566