ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สกสว. ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณฯ ปี 2566

ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
ตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vGOC0l