เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ในวารสารดังกล่าว
สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mRCzJi