เชิญชวนร่วมงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย Mahidol Sustainability week 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2564
(Mahidol Sustainability week 2021) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญบุคลากร
และนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับตำแหน่งการปฏิบัติงาน
ภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สุขภาพที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม และสังคมที่ยั่งยืน
สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3afBPZf