เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนตีพิมพ์ในวารสารด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนตีพิมพ์ในวารสาร สาขาสหวิทาการด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ในฐาน TCI กลุ่ม 2  ดูรายละเอียดได้ที่ so03.tci-thaijo.org