เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล เชิญส่งบทความประชุมวิชาการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (The Inter Conference on Big Data Analytics and Practices) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (The  National Conference on Big Data Analytics and Practices) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษษยน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ibdap.org