เชิญชวนร่วมงานวิจัย


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56
“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
The International and 56th National Graduate Research Conference
(INGRC56): Lifelong Learning for Sustainable Development
การประชุมออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2566
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.reru.ac.th