เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
(The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: The2nd NlC-NIDA Conference 2023)
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Frontiers of Sustainble Development through Designing and lmplementing Re-globalization”
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งผลงาน สามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online
ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “Submission” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการจัดส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th