เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และลงทเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.uapp.ubu.ac.th