เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คุณสมบัติ
• นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ

รางวัล
• รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วิธีการส่งผลงานวิชาการ
• ส่งผลงานวิชาการ พร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือที่ shorturl.asia/LCRcg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0-2280-9828 – 32 ต่อ 646