เชิญชวนร่วมงานวิจัย


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยได้บรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ สามารถจัดส่งบทความได้ที่ www.western.ac.th หรือ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/index