เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” เพื่อเปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขา
Environment Chemistry
General Enginerring
Applied Mathematics
Renewable, Sustainability and the Environment
Biomaterials
ปัจจุบันวารสาร มทร.กรุงเทพ จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศุนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2
ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดการตีพิมพ์ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk