เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติวันสถาปนามนร. 2566
การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566 
ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
บุคลากรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบการ
พิจารณารับรางวัล โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ric.pnu.ac.th/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่
เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและเสนอรายชื่อนักวิจัยในสังกัดที่
สมควรได้รับการคัดเลือกไม่จำกัดจำนวน พร้อมแนบใบสมัครและหลักฐานทุกรายการ จำนวน 3 ชุด จัดส่งถึง
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ
คัดเลือก

ดูรายละเอียดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/beFKZ