เชิญชวนร่วมงานวิจัย


เชิญชวนเข้าร่วมส่งบทความและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงาน
การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม”
ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บุคลากรที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดท่าน
ซึ่งสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:popa@crru.ac.th