เชิญชวนร่วมงานวิจัย


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

และบทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
“Graduate School Conference 2022” ขึ้นในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.conference.grad.ssru.ac.th