เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“วารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
ผู้สนใจส่งบทความทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ปีละ 6 ฉบับ ในรูปแบบวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2730-3314)
กำหนดการตีพิมพ์
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
ซึ่งวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI
ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij