เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 สามารถส่งบทความทางวิขาการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pcc.kmitl.ac.th