เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สถาบันการาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (Andaman Journal)
สามารถส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ veis2@veis2.ac.th