เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

ผู้ที่สนใจตีพิมพ์ฉบับที่ 1 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ทางเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th