เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความ

เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Ploy Journal)

ปีที่19 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/index